Førtidspension 

Reglerne for tilkendelse af førtidspension er ændret fra 1. januar 2013, men får du tilkendt førtidspension, vil du modtage førtidspension efter de samme regler, som var gældende før 1. januar 2013.

Tilkendelse af førtidspension 

Hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. Du får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb, som skal udvikle din arbejdsevne. 

Hvis det er åbenlyst, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle din arbejdsevne, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende dig førtidspension. 

Er du over 40 år, skal du som udgangspunkt deltage i ét ressourceforløb, inden du kan få tilkendt førtidspension. Hvis det er helt åbenbart, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle din arbejdsevne, kan du få tilkendt førtidspension, uden at du først skal igennem et ressourceforløb. 

Inden der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension skal sagen behandles i kommunens rehabiliteringsteam. 

Der kan først tilkendes førtidspension, når det efter en samlet faglig vurdering må anses for dokumenteret, at du ikke kan blive selvforsørgende. Du har dog altid mulighed for selv at søge om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Førtidspension tilkendt efter 1.1.2003 

Førtidspensionen består af én sats, der som udgangspunkt er på 17.660 kr. om måneden (2014) før skat, hvis du er enlig og 15.011 kr. hvis du er samlevende eller gift 

Din førtidspension bliver sat yderligere ned, hvis du har indtægter ved siden af din pension, f.eks. indtægter fra arbejde, private pensioner eller renteindtægter. En evt. formue har i sig selv ingen betydning, det er alene renterne eller andet afkast af formuen, der får betydning. Beløbet du må tjene udover din pension er 72.200.kr (2014) alt hvad du tjener derudover får indflydelse på din pensionen.

Der er mulighed for at søge støtte til merudgifter efter servicelovens § 100.

 

Førtidspension tilkendt før 1.1.2003 (gammel ordning) 

På den gamle ordning er der fire forskellige typer førtidspension.  

Højeste pension, Mellemste pension, Forhøjet almindelig pension og Almindelig førtidspension.  

I praksis er der rent økonomisk kun to typer for pension, da personer, der er tilkendt forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension siden 1. januar 2006 har fået en ekstra tillægsydelse, som løfter den samlede pensionsydelse op til niveauet for mellemste førtidspension.  

Højeste pension består af: 

Grundbeløb (5.908,- kr. i 2014) 

Invaliditetsbeløb (2.892, kr. i 2014), beløbet et skattefrit 

Erhvervsudygtighedsbeløb (3.965 kr. i 2014) 

Pensionstillæg (enlige: 6.137,- kr., andre: 2.966,- kr. i 2014)

Mellemste pension består af 

Grundbeløb (5.908,- kr. i 2014) 

Invaliditetsbeløb (2.873, kr. i 2014), beløbet er skattefrit 

Pensionstillæg (enlige: 6.137,- kr., andre: 2.966,- kr. i 2014) 

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du har indtægter ved siden af din pension, det samme kan dit pensionstillæg, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter ud over din pension.