Kommunen skal fra 1. januar 2013 ikke længere anvende arbejdsevnemetoden og ressourceprofilen, når din arbejdsevne skal udvikles og vurderes. 

Din sag skal i stedet behandles i kommunens rehabiliteringsteam, der skal vurdere og indstille til kommunens myndighedsafdeling, om du

Forud for mødet i rehabiliteringsteamet skal kommunen sammen med dig udarbejde en rehabiliteringsplan med udgangspunkt i de oplysninger, som allerede foreligger i kommunen og med udgangspunkt i din vurdering af den samlede situation. 

Sager om revalidering skal ikke forelægges kommunens rehabiliteringsteam, men kommunen skal anvende rehabiliteringsplanens forberedende del, når din arbejdsevne skal vurderes.

 

Rehabiliteringsteam 

Kommunen skal etablere et tværfagligt rehabiliteringsteam, med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder

Regionen skal være repræsenteret i rehabiliteringsteamet med en sundhedskoordinator. Det kan variere fra sag til sag, hvilken sundhedskoordinator regionen udpeger, alt efter hvad der er mest relevant for den sag, der skal behandles. 

Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om et ressourceforløb,, et fleksjob eller en førtidspension.

Behandlingen af sagen sker på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del. 

Du skal sammen med din sagsbehandler deltage i rehabiliteringsteamets møde, når din sag behandles. 

Kommunen træffer afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis kommunen ikke kan følge teamets indstilling, skal sagen forelægges for teamet på ny med oplysninger om, hvorfor kommunen ikke kan følge indstillingen.

Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer kommunen afgørelse i sagen.

 

Rehabiliteringsplan 

Når rehabiliteringsteamet behandler din sag, sker det på baggrund af en rehabiliteringsplan, der er udarbejdet i samarbejde med dig. 

Rehabiliteringsplanen består af en forberedende del og evt. også af en indsatsdel. Den forberedende del, udarbejdes i alle sager, der forelægges rehabiliteringsteamet, hvorimod der kun udarbejdes en indsatsdel, hvis du tilbydes et ressourceforløb.

 

Rehabiliteringsplanens forberedende del 

Består af en beskrivelse af dine uddannelses- og beskæftigelsesmål, beskæftigelsesmæssige ressourcer m.v.  Herudover indgår din praktiserende læges vurdering af din helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde eller deltage i uddannelse. 

Den skal indeholde oplysninger om dine

 

Rehabiliteringsplanens indsatsdel 

Består af dine beskæftigelses- og uddannelsesmål og en plan for den samlede indsats, der er nødvendig og hensigtsmæssig for dig. Det skal fremgå af planen, hvilken forvaltning, der yder indsatsen. 

Den skal indeholde en fastsættelse af

 

Rådgivning og vurdering fra klinisk funktion 

Kommunen og den region, hvori kommunen ligger, skal indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering til kommunen fra en klinisk funktion i regionen. 

I sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension må kommunen kun få sundhedsfaglig rådgivning fra din praktiserende læge og fra den kliniske funktion i regionen.