Hvordan skal man følge med i sit studie? Hvad med eksamen? Fritidsliv? Fremtid? Der er simpelthen brug for vejledning og i forbindelse med uddannelse kan man heldigvis få hjælp.

Uddannelse og handicap                                                Hvis du har en piskesmældsskade og evt. en hjernerystelse oveni rækker kræfterne ikke så langt. Det er faktisk et handicap ikke at kunne hamle op med sine raske medstuderende.  

Specialpædagogisk støtte er en integreret del af de almindelige uddannelsesregler – støtten skal sætte dig i stand til at lære og tilegne dig uddannelsens færdigheder, uden at dit handicap træder hindrende i vejen.  

Værd at vide:

 • Du har selv ansvar for at meddele uddannelsesstedet om dit handicap.  
 • Tal med undervisere og naturligvis studievejlederen.  
 • Handicappet skal være klargjort i undervisningen.  
 • Du skal fortælle hvordan dit handicap gør det vanskeligt at følge undervisningen.  
 • Hvad har du svært ved?  
 • Hvor er dine grænser?  
 • Hvad kan du godt?  
 • Hvad er du bedst til?  
 • Hvordan klarer du dagligdags situationer, hvor du lærer noget?

Sammen med uddannelsesinstitutionen vurderes behov for specialpædagogisk støtte. Uddannelsesstedet ansøger om specialpædagogisk støtte.  

Prøver og eksamen her skal elever med et handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles hermed primært aflægge prøver og gå til eksamen efter de almindelige eksamensregler.

Men for at sikre retfærdighed, kan det være nødvendigt at tilrettelægge eksamination i overensstemmelse med den enkelte elevs særlige forudsætninger.   F. eks. kan man få ændrede eksamensvilkår - tidstillæg i form af pauser, forlænget forberedelsestid og tidstillæg ved projektopgaver.

Når man er piskesmældsramt er man ofte plaget af nedsat koncentration, læse- og indlæringsvanskeligheder og vil have behov for ekstra tid og flere pauser.

Desuden kan det være særdeles belastende at sidde i lang tid og især ved et bord, der ikke kan hæves.  Man kan forsøge at ansøge om at få en god stol og et bord med vippeplade for ikke at belaste nakken.  Altså - sørg for at beskrive evt. på tryk hvordan du har det, hvad du kan og ikke kan.

Meddel det til din lærer og studievejleder.

Så har du klargjort at der er noget alvorligt i vejen, som gør, at du ikke kan følge med i samme tempo og på samme vilkår.

Spørg lærer og studievejleder hvordan undervisningen og prøverne kan tilrettelægges, så du alligevel får din eksamen – men på en måde, hvor det bliver lidt mere ’piskesmældsvenligt’.

Handicaptillæg Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et tillæg til SU'en, når du læser på en videregående uddannelse.

Betingelsen er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have erhvervsarbejde ved siden af din uddannelse - altså have studenterjob.

Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU'en. Det kaldes derfor 'Handicaptillæg'. For at kunne modtage handicaptillæg, skal du:

 • modtage SU,
 • gå på en videregående uddannelse, der er SU-berettigende,
 • kunne dokumentere, at du har en varig funktionsnedsættelse.

Du kan for eksempel få handicaptillæg, hvis du ikke kan arbejde på grund af:
Varig fysisk funktionsnedsættelse Bevægelsesvanskeligheder som følge af svære muskel- og nervelidelser, for eksempel muskelsvind, sclerose, svære ryglidelser, spastiske lammelser.

 • Blinde og stærkt svagsynede.  
 • Døve og stærkt hørehæmmede.

Varig psykisk funktionsnedsættelse Svære psykiske og psykosociale vanskeligheder, for eksempel som følge af angst, fobier, autisme eller personlighedsforstyrrelser.

Listen er vejledende Studerende, der får handicaptillæg, er omfattet af samme SU-regler, som alle andre der modtager SU. Du kan for eksempel ikke modtage handicaptillæg, hvis du modtager revalideringsydelse fra kommunen. Du må tjene mindre ved siden af SU'en Handicaptillægget svarer til den indkomst, som andre studerende kan have ved siden af SU'en - det vil sige det laveste fribeløb. Se beløbet under 'Så meget kan du få' i menuen. Når du modtager handicaptillæg, har du et lavere loft for, hvad du må tjene ved siden af SU'en - du har et reduceret fribeløb.

Se satserne og læs mere om fribeløb og indtægt ved siden af SU under 'Særlig støtte' i menuen på Statens Uddannelsesstøtte.  

Se også www.spsu.dk, hvor du kan læse om Specialpædagogisk støtte til videregående uddannelse.  

Evt. kan man kontakte Handicappede Studerende og Kandidater, www.hsknet.dk. Det er en forening primært for studerende på videregående uddannelser, men de kan også hjælpe andre. De har udgivet Håndbog for handicappede studerende og kandidater.