I en principafgørelse fra Ankestyrelsen er det fastslået, at førtidspension kan tilkendes
1. personer med varigt nedsat arbejdsevne uden mulighed for at blive selvforsørgende – heller ikke i fleksjob.
2. borgere over 18 og under 39 år som har dokumenteret ”særlige forhold”, og når det er helt åbenbart er dokumenteret, at ”arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevant aktivering, revalidering, behandling eller andet.
Mht. dokumentation skal kommunen sikre, at der i relevante sager iværksættes ressourceforløb forud for førtidspension. Mindst ét forløb. Men kommunen kan dog tilkende pension uden ressourceforløb, hvis ”det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres”.
Hvornår er et ressourceforløb relevant?
Et ressourceforløb er relevant, når det har et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevne. Det skal ikke iværksættes, hvis særlige forhold gør sig gældende og borgeren åbenlyst ikke kan arbejde. Hvis der ikke er en realistisk forventning til, at borgerens arbejdsevne kan udvikles, skal der ikke iværksættes.
Ved funktionelle lidelser skal der også foretages en konkret vurdering af den enkelte, da der kan være vidt forskellige sygdomsforløb. I de sværeste tilfælde, er lidelsen invaliderende. Lidelserne kan ikke påvises ved diverse undersøgelser. Når læger vurderer, at der ikke er flere behandlingsmuligheder, skal kommunen vurdere, om arbejdsevnen kan udvikles. I den forbindelse laves en funktionsevnebeskrivelse i eget hjem mhp, om personen med støtte og hjælp i hjemmet kan øge arbejdsevnen udenfor hjemmet.

Ankestyrelsen har behandlet tre sager som principsager for afgørelsen.
Sag 1:
Borgeren led af kronisk, invaliderende fibromyalgi og var udredt af diverse speciallæger samt på en smerteklinik og et rygcenter. I 2015 fik hun fleksjob, men kom aldrig i arbejde.
Hun var grundigt undersøgt. Der var ingen yderligere behandlingsmuligheder, og hendes funktionsniveau i hjemmet var stærkt nedsat. Hendes arbejdsevne var på 1 time ugentligt med en effektivitet på 50 %. Hun havde intet udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen. Derfor havde hun ret til førtidspension.
Sag 2:
Borgeren havde kronisk hjerneskade, kronisk hjernerystelse og PTSD efter et kranietraume. Han havde fået bla. psykiatrisk behandling, samsynstræning, akupunktur, samtaleforløb, smerte- og stresshåndtering, body-mindfulness. Hans funktion i hjemmet var meget svingende og funktionsevnen ustabil. Han blev hurtigt udmattet ved socialt samvær og af fx at gå i bad. Der var intet udviklingsperspektiv i forhold til arbejde, så ressourceforløb var ikke relevant. Der blev søgt førtidspension.
Sag 3:
Borgeren havde fibromyalgi, kronisk smertetilstand, discusprolaps m.m. Denne borger havde ikke ret til førtidspension, fordi hendes arbejdsevne så ud til at kunne udvikles. I stedet fik hun socialpædagogisk støtte, men hendes funktionsevne var nedsat. Da hendes bolig- og familiesituation blev afklaret, blev det dog muligt at fokusere på at få hendes arbejdsevne afklaret og udviklet.
Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209557&fbclid=IwAR0_2yf_w0129rL1Pu9827P7vR72LBSBkTWtGKswvLMn_f9ir7KWtG5eMV4
Principafgørelsen kan måske gøre det lettere for nogle at få førtidspension.
Der er i og for sig ikke noget nyt i afgørelsen. Det har stået i loven, men det nye er, at det nu er udmøntet i tre sager, som kan bruges i de kommunale vurderinger.
Funktionsevnebeskrivelsen fra eget hjem ved ”funktionel lidelse” kan afsløre, dels hvordan vedkommende fungerer i hjemmet, dels om der kan iværksættes hjælp her, som kan øge arbejdsevnen. Det kan måske give nogle en chance for at få at få et bedre liv både i og udenfor hjemmet. Det tager højde for noget af den kritik, der har været rejst i forbindelse med manglende førtidspensionstildeling, hvor afslag har været åbenlyst urimeligt. Måske skulle man overveje også at anvende funktionsevnebeskrivelsen fra eget hjem i forbindelse med andre lidelser?! Den er blevet foretaget hos de tre i principsagerne, og to af dem havde ret til pension. Det ser ud til, at funktionsbeskrivelsen kan have haft indflydelse herpå.