Selvrapporterede kroniske smerter i Danmark er steget fra 19 % i 2000 til 29 % i 2017. Det svarer til, at 1,3 mio. danskere har kroniske smerter. Fx har ”kun” 235.000 diabetes.  Kroniske smerter er smerter, der har varet over seks måneder.
Kroniske smerter har betydelig effekt på helbredsrelateret livskvalitet. Over halvdelen har angst og depression viser en undersøgelse. Og kun 1/5 arbejder fuldtid eller deltid.
Mange har et usammenhængende udrednings- og behandlingforløb. Mange mødes med manglende forståelse fra både fagpersoner, det sociale system, arbejdsplads og omgangskreds.
Der mangler information og forventningsafstemning.
Konklusionen er, at kroniske smerter er et meget stort befolkningsmæssigt problem med alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.
Langt de fleste behandles i primærsektoren med egen læge som tovholder.
En mindre del behandles i ambulante forløb på specialafdeling. Dertil kommer smerteklinikkerne.
Forløbet er ofte langstrakt og involverer flere sektorer.
Sundhedsstyrelsens afdækning af smerteområdet er foregået sammen med en bredt sammensat arbejdsgruppe. Smertesagen, Sundhed Danmark, Foreningen af Kroniske Smertepatienter, Danske Patienter repræsenteret ved UlykkesPatientForeningen samt Dansk Fibromyalgi-Forening, Gigtforeningen, Dansk Kiropraktor Forening og en række sundhedsprofessionelle har bidraget.
Formålet er at bidrage med et faglige oplæg til en smertehandlingsplan. Indsatsen skal ske indenfor de nuværende økonomiske rammer!
Opioidforbruget skal reduceres, og antallet af patienter, der kan blive afhængige af stærke smertestillende midler skal reduceres.
Kilde: https://admin.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Smerteomr%C3%A5det/Afdaekning-af-smerteomraadet.ashx?la=da&hash=96E2233A389E7711787A43736D68AC3E30420C9C

På billedet laver en sygeplejerske på et smertecenter priktest på et ben mhp. smertevurdering!
Vores tese er, at en langt bedre afhjælpning af smerter fra start, vil kunne udgøre en væsentlig forskel for mange. Måske vil mange kunne undgå at udvikle kroniske smerter, hvis der blev taget hånd om smerterne langt tidligere? Tilbuddet om at komme på fx smerteklinik, sker for dem, der får muligheden herfor, oftest først sent i forløbet, når det er for sent at forebygge udvikling af smertesensibilisering. Kun lidt over 40 % af alle dem, med kronisk whiplash, som deltog i vores spørgeskemaundersøgelse havde været på smerteklinik, og halvdelen havde været på en såkaldt monofaglig klinik med kun læger anset. Skal det rykke, har vi erfaring for, at tværfaglig behandling er nødvendig.
Så Danmark har meget at indhente! Der er ingen tvivl om, at det er hårdt at have kroniske smerter, og at det påvirker livskvaliteten. Derfor er det også uforståeligt, at smerteplagede patienter er blevet psykiatriseret, og at kroniske smerter i dag betragtes som funktionel lidelse.
Det er uhyggeligt, at der er så mange smertepatienter i Danmark. Men smerteområdet har også i årevis været et meget forsømt område. IASP, som er en international smerteorganisation, har kritiseret Danmark på flere punkter, bla mht. at adgangen til smertecentre er for dårlig.
Danske læger har i en del år kritiseret, at uddannelsen til smertelæge heller ikke har været sat i fokus i Danmark.
Derfor er det på tide, at Danmark sætter fokus på smerteområdet.
Når ICD-11 træder definitivt kraft (arbejdet er påbegyndt), rubriceres whiplash under smerter.
Derfor skal vi være glade for, at der nu kommer øget fokus på smerter i Danmark, selv om vi ikke er glade for rubriceringen!
Dog sker det sædvanlige med Sundhedsstyrelsens arbejde: Det må ikke koste noget. Der er ingen tvivl om, at det lægger en dæmper på løsninger. Desværre.
UlykkesPatientForeningen har deltaget i undersøgelsen. De har lavet en undersøgelse blandt deres egne medlemmer som viser, at 75 % har daglige smerter i høj eller meget høj grad. Foreningen er repræsenteret af psykolog og ph.d. Sophie Lykkegaard Ravn, som forsker for foreningen i samarbejde med Syddansk Universitet i PTSD og whiplash med antagelsen, at PTSD øger symptomerne, og at behandling af PTSD kan afhjælpe problemerne. Om det også kan afhjælpe smerter, får tiden vise.