Udskriv denne side       RSS feed med vores nyheder  

Arbejdsevne

For at kunne få et fleksjob skal din arbejdsevne være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt. Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere (stat, region og kommune).

Du kan efter de nye regler også få et tilbud om fleksjob, hvis du aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, og der er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles inden for en rimelig periode. Der vil i sådanne tilfælde kunne etableres fleksjob på meget få timer om ugen. 

Det er kommunens jobcenter, der træffer afgørelse om ret til fleksjob, efter at din sag har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam. 


Midlertidige fleksjob 

Det første fleksjob bevilges uanset din alder for en periode på fem år. Er du under 40 år kan du kun få bevilget et fleksjob for fem år ad gangen. Efter udløbet af den femårige periode tager jobcenteret stilling til, om du fortsat er berettiget til et nyt midlertidigt fleksjob. Er du over 40 år, får du efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.

 

Fastholdelsesfleksjob

Som betingelse for at blive ansat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) skal du have haft 12 måneders forudgående ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på arbejdspladsen. 

 

Arbejdsvilkår

Arbejdet tilrettelægges efter dit behov for at blive skånet. Arbejdstempoet bliver tilpasset, så du får de pauser, du har behov for, eller den daglige arbejdstid nedsættes. Arbejdsvilkårene fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Din arbejdsgiver får refunderet eventuelle sygedagpenge fra første fraværsdag. 

 

Løn

Som udgangspunkt skal fleksjob tilbydes på fuld tid, men du kan ønske nedsat tid. 

Arbejdsgiveren betaler efter de nye regler kun løn for det arbejde, du udfører, og du modtager derudover et fleksløntilskud fra kommunen. 

Jobcenteret skal ved etableringen af et konkret fleksjob komme med en vurdering af din arbejdsevne, og angive hvor mange timer, du vurderes at kunne arbejde, og dermed hvor mange timer du skal have betaling for af din arbejdsgiver.

Tilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af lønindtægten, og kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Det svarer til 3.925 kr. (2013-niveau) pr. uge. Det aftrappes med 30 pct. af lønindtægten og anden indtægt, indtil den samlede indtægt udgør 13.208 kr. pr. måned, og derefter med 55 pct. Der reserveres 5 pct. heraf - dog max 500 kr. - om måneden til ATP. 

 

Selvstændige

Der er indført en ny tilskudsordning for selvstændigt erhvervsdrivende, der ligner reglerne for fleksjob, men som ikke længere betegnes som fleksjob. 

Der er sket en lempelse af visitationskravet, idet det kun er en betingelse, at arbejdsevnen er nedsat i forhold til arbejdet i virksomheden.

Tilskuddet bevilges for 5 år ad gangen og er maksimalt 127.000 kr. pr. år. Tilskuddet nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst.

 

Ledighedsydelse

Du kan søge om ledighedsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse for fleksjobbere), hvis du er visiteret til et fleksjob – men ikke har et job.  

Udbetalingen forudsætter i øvrigt, at du opfylder en række betingelser bl.a., at du ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Du skal desuden være til rådighed for tilbud om fleksjob mv.

 

Hvad får du i ledighedsydelse?

Ledighedsydelsen er på forskelligt niveau, afhængig af hvilken ydelse du var berettiget til på tidspunktet for visitationen til fleksjob. Du vil enten få fra 89 % af højeste dagpengebeløb eller et beløb, der svarer til kontanthjælpssatsen for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere. 

 

Fleksydelse

Du kan få fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), hvis du:

 

  • har nået fleksydelsesalderen, som i dag er 60 år, alderen bliver gradvist forhøjet til 64 år fra 2017 til 2023
  • er vurderet egnet til et fleksjob og har været det i mere end tre måneder
  • betaler fleksydelsesbidrag
  • har betalt fleksydelses- eller efterlønsbidrag i sammenlagt mindst 25 år inden for de seneste 30 år.
  • har fået indberettet værdien af din pensionsformue
  • bor i Danmark eller i et andet EØS-land, dvs. EU, Island, Liechtenstein og Norge.

 

Overgangsregler

Var du ansat i fleksjob, eller var du som selvstændig bevilget fleksjob, d. 1. januar 2013, fortsætter du efter de tidligere regler. 

Det betyder, at du som ansat fortsætter på de hidtidige ansættelsesvilkår, og at din arbejdsgivers tilskud beregnes efter de hidtidige regler.

Hvis du påbegynder et nyt fleksjob, bliver du omfattet af de nye regler. Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret.  

Mere information


Side om fleksjob med job annoncer... www.fleks.nu